TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1793/QĐ-UBND 22/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Lượt xem: 308
Tải về 12
1674/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định về việc phê duyệt đề án Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 261
Tải về 0
1508/QĐ-UBND 06/10/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển mạng lưới khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 252
Tải về 0
1121/QĐ-TTg 25/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống kháng thuốc tại Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 316
Tải về 1
1058/QĐ-TTg 14/09/2023 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 3018
Tải về 3
1240/QĐ-UBND 16/08/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 261
Tải về 0
810/QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 237
Tải về 0
139/QĐ-UBND 13/02/2023 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3175
Tải về 0
2439/QĐ-UBND 26/12/2022 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 247
Tải về 5
1925/QĐ-UBND 29/09/2022 Phê duyệt Phương án phát triển ngành tôm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 3071
Tải về 0
1921/QĐ-UBND 28/09/2022 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 268
Tải về 1
47/KH-UBND 22/06/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 270
Tải về 0
35/KH-UBND 16/05/2022 Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2540
Tải về 0
18/KH-UBND 28/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 259
Tải về 0
3602/QĐ-UBND 02/11/2020 Ban hành danh mục các lĩnh vực ngành, nghề, lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh xem xét thực hiện bảo lãnh tín dụng
Lượt xem: 3325
Tải về 4
3588/QĐ-UBND 30/10/2020 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040
Lượt xem: 260
Tải về 4
749/QĐ-TTg 03/06/2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
Lượt xem: 239
Tải về 0
1154/UBND-THNV 31/03/2020 Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 245
Tải về 4
376/QĐ-UBND 03/03/2020 Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia trong Phụ lục số 11 kèm theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 278
Tải về 0
301/QĐ-UBND 19/02/2020 Ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025
Lượt xem: 3317
Tải về 0
12