Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/2024/TT-BTC 20/06/2024 Thông tư ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản Tải về
41/2024/TT-BTC 20/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên Tải về
40/2024/TT-BTC 17/05/2024 Thông tư Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài Tải về
28/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá Tải về
33/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về kinh phí đầu tư xây dựng, duy trì, nâng cấp, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá Tải về
29/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường Tải về
30/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, phạm vi công việc thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá Tải về
31/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu nhập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá Tải về
32/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập Tải về
34/2024/TT-BTC 16/05/2024 Thông tư Quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá Tải về
12345