Bộ tài liệu phục vụ tuyên tuyền, PBGDPL nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 9951
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2