Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4919
0:00 / 0:00

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Trụ sở UBND Phường 3, thành phố Trà Vinh

Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Trà Vinh không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp. Có 6 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp bao gồm: Phường 2, Phường 3, Phường 6 (thành phố Trà Vinh), thị trấn Định An, xã Định An (huyện Trà Cú), thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang).

Tuy nhiên, do có yếu tố đặc thù ĐVHC đã hoạt động ổn định từ lâu, hiện tại tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, hoạt động hiệu quả, nên UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị không thực hiện sắp xếp đối với thị trấn Định An, xã Định An và thị trấn Cầu Ngang.

UBND tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp đối với 3 phường của thành phố Trà Vinh. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 2, Phường 3 và Phường 6, thành phố Trà Vinh, thành lập phường mới (lấy tên là Phường 3). Dự kiến trụ sở của phường mới thành lập sẽ đặt tại Phường 3 hiện hữu.

Sau khi sắp xếp, Phường 3 có diện tích tự nhiên là 1,47 km2, đạt 26,73% tiêu chuẩn; quy mô dân số 18.644 người, đạt 266,34% tiêu chuẩn; chưa đạt 100% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định. Tuy nhiên, do Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 quy định: “đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trừ trường hợp nhập từ 03 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên”, nên UBND tỉnh Trà Vinh không thực hiện sắp xếp thêm ĐVHC cấp xã liền kề.

Như vậy, trước khi sắp xếp, toàn tỉnh có 9 ĐVHC cấp huyện (gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố); có 106 ĐVHC cấp xã (gồm 85 xã, 11 phường, 10 thị trấn).

Sau sắp xếp, ĐVHC cấp huyện không thay đổi; ĐVHC cấp xã sẽ giảm 2 đơn vị (2 phường), còn lại 104 đơn vị (85 xã, 9 phường, 10 thị trấn).

Tại Phương án tổng thể, UBND tỉnh cũng xác định rõ kế hoạch và lộ trình thực hiện việc sắp xếp.

Sau khi Phương án tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy. Hoàn thành việc sắp xếp, điều chỉnh ĐVHC cấp xã. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp. Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư. Sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công. Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp.

Năm 2025, sẽ tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý trụ sở, tài sản công. Hoàn thành việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC. Sơ kết việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026 - 2030 (theo chỉ đạo của Trung ương).

Phương An

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image