Thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 6477
Ngày 7/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa X và nghe báo cáo số liệu thống kê GRDP sơ bộ quý III, 9 tháng và ước tính quý IV, cả năm 2023.
 

 

Quang cảnh tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quỳnh Thiện, Nguyễn Trung Hoàng, Lê Thanh Bình; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến thông qua 22 dự thảo tờ trình:

(1) Dự thảo Tờ trình quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(2) Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

(3) Dự thảo Tờ trình về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(4) Dự thảo Tờ trình về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(5) Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 31/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh;

(6) Dự thảo Tờ trình thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

(7) Dự thảo Tờ trình về việc thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

(8) Dự thảo Tờ trình phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

(9) Dự thảo Tờ trình quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

(10) Dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2022 của HĐND tỉnh Trà Vinh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(11) Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

(12) Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024;

(13) Dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố;

(14) Dự thảo Tờ trình về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024;

(15) Dự thảo Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm;

(16) Dự thảo Tờ trình thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(17) Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2026, Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019, Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

(18) Dự thảo Tờ trình sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

(19) Dự thảo Tờ trình về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

(20) Dự thảo Tờ trình ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh;

(21) Dự thảo Tờ trình về việc xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Du lịch kết hợp nông nghiệp sinh thái tại Nông trường 22/12;

(22) Dự thảo Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại tỉnh Trà Vinh.

Cũng tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thống kê GRDP sơ bộ quý III, 9 tháng và ước tính quý IV, cả năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị trên cơ sở những ý kiến phân tích của các đại biểu về các nội dung vừa được thông qua, cơ quan chuyên môn, bộ phận phụ trách cần phải xem xét, rà soát, cân nhắc, bổ sung, hoàn chỉnh thật kỹ lưỡng, chặt chẽ các tờ trình, nghị quyết, báo cáo để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2023.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thống kê phối hợp rà soát, thống nhất các số liệu thống kê, đảm bảo phản ánh đúng thực tế,…

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image