Cục Thuế Trà Vinh: Kể từ 01/01/2022 sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về thuế bằng phương thức điện tử
Lượt xem: 5715
Quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về lập biên bản vi phạm hành chính điện tử trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thay đổi thông tin đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế (gọi là hồ sơ khai thuế) bằng phương thức điện tử thì chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo tiếp nhận hồ khai thuế, cơ quan thuế lập và gửi 01 biên bản vi phạm hành chính điện tử theo mẫu số 01A/BB ban hành kèm theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, kể cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ thuế.

Giao diện tra cứu thông tin tại Thuế điện tử

Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở để cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biên bản vi phạm hành chính điện tử phải ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; họ, tên, chức vụ người lập biên bản; chữ ký số của người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, mã số thuế, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức vi phạm; giờ, ngày, tháng, năm thực hiện vi phạm; hành vi vi phạm hành chính; quyền và thời hạn giải trình về vi phạm hành chính của người vi phạm; cơ quan tiếp nhận giải trình. Biên bản vi phạm hành chính điện tử không bắt buộc phải có chữ ký của tổ chức, cá nhân vi phạm.

Phạm vi triển khai việc lập biên bản vi phạm hành chính điện tử được cơ quan thuế triển khai bao gồm: Cục Thuế và các Chi cục Thuế khu vực, huyện đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế. Giai đoạn đầu áp dụng kể từ 15/11/2021 tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và một số Chi cục Thuế trực thuộc; Cục Thuế tỉnh Hải Dương và Chi cục Thuế thành phố Hải Dương. Các Cục Thuế còn lại, trong đó có Cục Thuế tỉnh Trà Vinh sẽ bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.

Người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị cơ quan thuế xác lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính điện tử thay thế cho cách lập biên bản vi phạm hành chính bằng bản giấy truyền thống. Biên bản sau khi được lập, ký điện tử sẽ được gửi tự động cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử mà người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

Người nộp thuế thực hiện các bước công việc nhận, tra cứu, lưu trữ biên bản vi phạm hành chính điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax) như sau:

(1) Người nộp thuế thực hiện đăng nhập ứng dụng Etax bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp để thực hiện tra cứu các thông báo từ cơ quan thuế.

(2) Chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo của cơ quan thuế”.

(3) Người nộp thuế thực hiện nhập và tra cứu Thông báo theo một hoặc nhiều điều kiện tra cứu như sau: (i) loại thông báo “Biên bản vi phạm hành chính về thuế”; (ii) số thông báo (số thông báo đã được gửi vào địa chỉ email của người nộp thuế); (iii) ngày thông báo từ ngày đến ngày (không được bỏ trống - nhập từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng đến ngày).

(4) Người nộp thuế nhấn “Tra cứu” hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiện thị kết quả. Người nộp thuế nhấn “Thông báo” để tải “Biên bản vi phạm hành chính về thuế” về máy trạm theo định dạng pdf. Khi người nộp thuế đã tải thì trạng thái chuyển về “Đã xem”.

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đang khẩn trương triển khai áp dụng từ khâu tuyên truyền người nộp thuế; phân công công chức thực hiện lập, lưu trữ và tra cứu “Biên bản vi phạm hành chính về thuế” điện tử sẵn sàng khi vận hành đảm bảo thông suốt, góp phần điện tử hóa trong hoạt động quản lý thuế và chuyển đổi số của ngành Thuế..,

Kim Thái Hậu

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image