Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
Lượt xem: 6286
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2023.
 

 

Một góc thành phố Trà Vinh từ trên cao (Ảnh: Tuệ Văn)

Quyết định này áp dụng với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

Đồng thời, áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2023 đối với người thuê đất; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật. (trừ số tiền thuê đất được giảm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image