Giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân
Lượt xem: 3069
Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 quy định lệ phí cấp CCCD bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD.

Công an huyện Tiểu Cần cấp Căn cước công dân cho người dân

Theo quy định tại Thông tư 44/2023/TT-BTC, từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, lệ phí cấp CCCD sẽ được giảm 50% so với hiện hành.

Cụ thể, công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD sẽ nộp lệ phí với mức 15.000 đồng/thẻ CCCD. Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD. Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức lệ phí cấp CCCD được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp CCCD như sau: Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD. Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCD. Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Phạm Hơn