Giảm 50% lệ phí khi đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 5001
Ngày 5/2/2023, Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực. Thông tư này quy định chi tiết về việc thu lệ phí khi đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú và tách hộ. Đáng chú ý là khi đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an

Theo quy định tại Thông tư số 75/2022/TT-BTC, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí.

Mức lệ phí cũng được quy định cụ thể như sau: đối với đăng ký thường trú: 20.000 đồng/lần đăng ký; Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình): 15.000 đồng/lần đăng ký; Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách 10.000 đồng/người/lần đăng ký; Tách hộ: 10.000 đồng/lần đăng ký.

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến sẽ được giảm 50% lệ phí, cụ thể đối với các nội dung đăng ký cư trú nêu trên lần lượt là 10.000 đồng, 7.000 đồng, 5.000 đồng và 5.000 đồng.

Việc nộp, thu lệ phí kê khai thu, nộp lệ phí thu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương) bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư  số 75/2022/TT-BTC, có quy định các trường hợp được miễn lệ phí khi đăng ký cư trú, gồm: Trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Công an Trà Vinh đã triển khai các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Mọi công dân, tổ chức hãy tích cực thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia để góp phần đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Hồ Giang