Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 23037
Ngày 09/12, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND về việc Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025.

 

Người có uy tín phát huy vai trò hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền và vận động người dân (Ảnh: Mộng Tuyền)

Theo đó, từ ngày 1/1/2023, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có tên trong danh sách được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chưa có thẻ BHYT và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và h trợ mức đóng BHYT quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Thời gian h trợ trong 3 năm, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Việc ban hành chính sách này đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh đối với người có uy tín nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Qua đó động viên, mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, giúp bà con hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Đậm