Không phải lập riêng hóa đơn được giảm thuế giá trị gia tăng
Lượt xem: 5230
Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ảnh minh họa

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định: Giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ.

Theo Bộ Tài chính, trong quá trình triển khai Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, việc quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đi tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của doanh nghiệp là làm tăng chi phí của doanh nghiệp (tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn) vì đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 1 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì doanh nghiệp phải lập 2 hóa đơn: 1 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 1 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%). 

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 15/2022/NĐ-CP như sau: 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này (tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định. 

Bênh cạnh đó, Nghị định số 41/2022/NĐ-CP ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành (ngày 20/6/2022).

Thạch Kim Khánh