Miễn giảm nhiều loại thuế cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Lượt xem: 47854
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15, ngày 19 tháng 10 năm 2021 với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân (người nộp thuế) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các loại thuế được miễn, giảm bao gồm:

(1) Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019. Tiêu chí này không áp đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

(2) Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

(3) Giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau, gồm: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí (Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến).

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT; Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Cách viết hóa đơn được giảm 30% đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như sau: tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%; tổng thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Cách viết hóa đơn được giảm 30% đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu như sau: tại cột “thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm …(số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ GTGT theo Nghị quyết số 406/2021/NQ-UBTVQH15.

(4) Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

UBTVQH yêu cầu Chính phủ có trách nhiệm triển khai để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT quy định tại Nghị quyết.

UBTVQH giao Chính phủ tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức giảm chi phí đầu vào; nghiên cứu phương án hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên chi phí lao động, phương án sử dụng ngân sách cấp bù lãi suất tiền vay cho doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

UBTVQH, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Để sớm đưa Nghị quyết của UBTVQH đi vào đời sống doanh nghiệp và người dân, ngành Thuế Trà Vinh đang khẩn trương rà soát số người nộp thuế đủ điều kiện được hưởng chính sách này với ước tính tiền thuế được miễn giảm là 54.800 triệu đồng của các loại thuế như đã nêu trên theo Nghị quyết của UBTVQH.

Kim Thái Hậu


Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image