Những trường hợp được miễn lệ phí cấp, đổi Căn cước công dân gắn chíp điện tử
Lượt xem: 6150
Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân thì người dân được làm Căn cước công dân miễn lệ phí nếu thuộc các trường hợp miễn và không phải nộp lệ phí.

Người dân đăng ký làm CCCD gắn chíp điện tử

 Các trường hợp làm Căn cước công dân được miễn lệ phí: Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Các trường hợp làm Căn cước công dân không phải nộp lệ phí:  Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân năm 2014; đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và Điểm a Khoản 3 Điều 32 Luật Căn cước công dân; đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

     Xuân Thảo