5 nhiệm vụ chính để nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 7339
Một trong những nhiệm vụ được đề ra là tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức trực tuyến, phấn đấu trong năm 2023, tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.
 

 

Mô hình “Ngày thứ năm chuyển đổi số” được huyện Trà Cú áp dụng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến (Ảnh:Truyền Nguyễn)

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, UBND vừa có kế hoạch hành động với 5 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Thứ hai, tổ chức rà soát chuẩn hóa, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (theo hướng khai thác, sử dụng thành phần hồ sơ của TTHC dưới dạng điện tử được cơ quan giải quyết TTHC đang quản lý hoặc được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ), đảm bảo 100% DVC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định công bố; chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập chức năng Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy trình điện tử giải quyết TTHC đã được phê duyệt.

Thứ ba, rà soát tổ chức thực hiện đồng bộ, thông suốt quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết (có ký số) trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy trình điện tử đã được phê duyệt, kết hợp thực hiện nghiêm túc việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/07/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025.

Thứ tư, tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC bằng hình thức trực tuyến, phấn đấu trong năm 2023, tối thiểu 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến; tối thiểu 60% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được người dân và doanh nghiệp thanh toán bằng hình thức trực tuyến.

Thứ năm, tổ chức tập huấn công chức, viên chức thực hiện quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC; tập huấn thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh (https://dichvucong.travinh.gov.vn/) hiện cung cấp 1.858 dịch vụ công (trong đó mức độ toàn trình là 1.057 dịch vụ, chiếm tỷ lệ 56,89%) đã tích hợp 953 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống đã tiếp nhận 173.870 hồ sơ (hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 31,3% với 54.419 hồ sơ).

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image