English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 20/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025.

Ảnh minh họa

* Theo đó, phấn đấu đến hết năm 2025, mục tiêu cụ thể cần đạt được:

- Hàng năm, đều có hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Bảo đảm hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc khóa đào tạo, lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức, người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển được mạng lưới chi hội tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

- Hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Triển khai cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thực hiện ít nhất 05 hoạt động khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Bảo đảm 100% khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% các vụ việc được tiếp nhận.

- Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững.

- Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động, đề án nhằm thực hiện các mục tiêu theo Quyết định 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025.

* Giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch sẽ tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Phối hợp với Bộ, ngành Trung ương xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc và xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng.

- Triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng.

- Hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

- Các hoạt động khác như: khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hoạt động, hành vi kinh doanh, tiêu dùng bền vững; các hoạt động phát triển công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với thực tiễn và pháp luật.

L.Q.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 344
  • Hôm nay: 14970
  • Trong tuần: 440,261
  • Tất cả: 20,431,847