Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
Lượt xem: 15238
Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học theo quy định và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo, ngày 10/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4537/UBND-KGVX về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Trà Vinh
dự khai giảng năm học 2023-2024

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường: Đại học Trà Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Cao đẳng Nghề Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo, nhất là các chủ trương, chính sách mới của ngành; việc triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, cơ sở vật chất, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, địa phương; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từ các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công của tỉnh nhằm đảm bảo thiết bị tối thiểu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tập trung tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa hiệu trưởng, chuẩn hóa nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh và sinh viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; thi đua dạy tốt, học tốt, cùng nhau khắc phục những hạn chế, yếu kém của ngành trong thời gian qua, nhất là tình trạng thưa kiện trong nội bộ ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý thực sự gương mẫu, là tấm gương sáng về mọi mặt cho học sinh, sinh viên noi theo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; xây dựng văn hóa học đường; tăng cường phòng, chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục thể chất, thể thao; y tế trường học; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo cho học sinh, sinh viên học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, nhất là các vấn đề người dân quan tâm nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong giáo dục và đào tạo.

Các Trường: Đại học Trà Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Cao đẳng Nghề Trà Vinh tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2457; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên; thực hiện tốt chính sách đối với sinh viên, giảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 theo Quyết định số 2457 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 theo phân cấp; có giải pháp hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng; duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù chữ; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng.

Trúc Phương