Tăng cường kiểm tra công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
Lượt xem: 5299
Ngày 30/1, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

 Kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Cầu Kè (Ảnh: Truyền Nguyễn)

Việc kiểm tra công vụ nhằm góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm. Đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động (NLĐ) vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, công dân.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, đảm bảo các chỉ đạo của cấp trên được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ có phẩm chất đạo đức, có phong cách ứng xử văn minh; xây dựng nề nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính, tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của CBCCVC; nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của CBCCVC, NLĐ, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho người dân của CBCCVC, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

Theo kế hoạch, đối tượng được kiểm tra là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính); UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; các Hội có tính chất đặc thù (có giao biên chế) trên địa bàn tỉnh, CBCCVC, NLĐ làm việc tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Nguyên Chương