Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 nhằm đạt được các mục tiêu về xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội.
Lượt xem: 39777
Đó là mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ) vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 22/7/2021;

Ảnh minh họa (Nguồn: chinhphu.vn)

Cụ thể, đến cuối năm 2021, các ngành, các cấp xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; nâng cao nhận thức và năng lực quản lý của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

Về nội dung và nhóm giải pháp thực hiện bao gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; triển khai các hoạt động: (1) xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; (2) xây dựng cộng đồng tiến bộ, hòa nhập, bình đẳng; (3) cộng đồng bền vững; (4) xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường; (5) xây dựng cộng đồng năng động; (6) xây dựng xã hội học tập hướng đến người dân; (7) về văn hóa, nâng cao thể lực tinh thần cho người dân; mở rộng các hình thức quảng bá, thu hút các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến quá trình hội nhập; (8) hướng người dân vào ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đạt hiệu quả cao; (9) phối hợp vận động, điều phối viện trợ của các tố chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn th phối hợp thực hiện chính sách xã hội.

Về kinh phí thực hiện: do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và từ nguồn huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Ngoài ta, còn có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

L.Q.L