Trà Vinh triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 423
Ngày 5/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh Trà Vinh.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh

Theo kế hoạch, để triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính, tỉnh  sẽ tổ chức thực hiện một số nội dung như:

Thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên cơ sở tiêu chí đánh giá, hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thực hiện các nội dung đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo theo yêu cầu thời gian quy định.

Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng khảo sát qui định trong Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh bảo đảm khách quan, khoa học, đúng quy định của Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”.

Công tác nhập dữ liệu và gửi danh sách về Bộ Nội vụ sẽ thực hiện đến ngày 15/12/2023. Các đối tượng trả lời phiếu khảo sát đến ngày 10/1/2024. Tỉnh phê duyệt báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và hoàn thành việc nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đến ngày 25/1/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tham mưu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo đúng quy định.

   Truyền Nguyễn

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image