Kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Lượt xem: 2110
Sau 2 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm tỉnh Trà Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 

 

Đại biểu tham dự học tập chuyên đề 2023

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/9/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, đoàn thể, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ chính trị được giao để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả.

Qua tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của tỉnh làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt việc bổ sung, cập nhật nội dung học tập, làm theo Bác vào các kế hoạch hành động, nghị quyết hằng năm, nghị quyết chuyên đề của chi, đảng bộ bảo đảm đầy đủ, sát hợp các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; xác định, tập trung thực hiện và giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, nổi cộm, bức xúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc học tập, làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; vừa định hướng, vừa đi cùng và trở thành một trong những nội dung để đánh giá kết quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tự phê bình và phê bình được tổ chức thực hiện tốt theo tinh thần nhìn thẳng sự thật, trung thực, trách nhiệm, cầu thị, đoàn kết, vì sự phát triển.                         

Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được dư luận đồng tình đánh giá cao.

Các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thông trong tỉnh tập trung thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nội dung về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; gương “người tốt, việc tốt”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới và các mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực. Ban tuyên giáo các cấp định kỳ đăng các mẩu chuyện, những tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trong quyển thông tin công tác tư tưởng. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang điện tử thành phần, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập và làm theo. Các địa phương, cơ quan, đơn vị chú trọng tăng cường tuyên truyền, định hướng nội dung học tập và làm theo Bác cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin chính thống về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những lời dạy của Bác trên các nền tảng internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và lựa chọn những mô hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân làm theo Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, làm theo Bác”, đối tượng dự thi là tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có 2.683 bài dự thi.

Chỉ đạo sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” tại các trường phổ thông vào các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội… (trung bình cho mỗi bài 02 tiết/tháng của năm học); Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố, Trường Quân sự địa phương bảo đảm việc giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” theo quy định. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, học viên. Tỉnh đoàn đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thi cán bộ đoàn, hội, đội các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn và cung cấp sổ tay các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt, học tập trong các buổi sinh hoạt họp chi, tổ hội.

 Bên cạnh đó, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua kiểm tra, giám sát, khảo sát cho thấy cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện tốt, cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát công việc, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát với đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Ban Tuyên Tỉnh ủy Trà Vinh kiểm tra Thành ủy Trà Vinh 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Sau 2 năm tỉnh thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương đã nâng cao việc tự giác học tập, làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; nâng cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên; xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tuấn Huỳnh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...