Trà Vinh: Một số kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Lượt xem: 6703

Trong năm qua, các cấp ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”, kết quả cụ thể:

anh tin bai

Đại biểu học tập Chuyên đề năm 2023

Thứ nhất, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2023 của tỉnh

Thực hiện vai trò cơ quan tham mưu công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở tiếp thu chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai, quán triệt và thực hiện; tham mưu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới” gắn với tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021-2025; đề xuất giới thiệu các mô hình, điển hình biên soạn sách phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023; rà soát, lựa chọn, trình 1 tập thể, 4 cá nhân để Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2023; giới thiệu mô hình, điển hình biểu dương toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời hướng dẫn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc và đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. 

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề 2023 của tỉnh đạt yêu cầu. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; nhận rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển vững mạnh toàn diện.   

anh tin bai

Đại biểu dự lễ báo công dân Bác hằng năm tại nhà ông Cao Văn Đằng

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt việc bổ sung, cập nhật nội dung học tập, làm theo Bác vào các kế hoạch hành động, nghị quyết năm 2023, nghị quyết chuyên đề của chi, đảng bộ bảo đảm đầy đủ, sát hợp các nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thực hiện đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; xác định, tập trung thực hiện và giải quyết các vấn đề mang tính đột phá, nổi cộm, bức xúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021- 2025. Qua rà soát, tổng hợp, đến nay toàn tỉnh có 2.713 mô hình (trong đó có: 1.986 mô hình tập thể; 727 mô hình cá nhân; 604 mô hình được nhân rộng). 

Tiếp tục thực hiện phương châm“Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tùy tình hình, điều kiện xác định rõ nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị; tập trung lãnh đạo, định hướng công tác tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên; rà soát, xử lý những vấn đề hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm hằng năm, nhất là những vấn đề liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; nắm chắc tình hình, giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm; quan tâm xử lý các vụ việc khiếu kiện kéo dài, chú trọng tình hình an ninh nông thôn trong dân tộc, tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề năm 2023 của tỉnh được các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua việc tích cực học tập, làm theo Bác của tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 8,25%; cơ cấu tỷ trọng các ngành trong tăng trưởng GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực I tăng 2,95%; khu vực II tăng 15,63%; khu vực III tăng 7,7%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 81,75 triệu đồng/người (đạt 107,6% Nghị quyết); tổng thu ngân sách đạt 133,28% dự toán, trong đó thu nội địa 5.710 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt mức 32.011 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội luôn được quan tâm tăng cường; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,68%, vượt 0,18% chỉ tiêu Nghị quyết, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, PCI năm 2022 xếp 26/63; tăng trưởng xanh đứng hàng thứ nhất trong cả nước...

Thứ ba, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy về gắn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nghị quyết, kết luận của Trung ương, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn đảng, vai trò nêu gương, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo thực hiện quy định nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm: “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”… Qua đó, nhiều cách làm, mô hình hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và của cán bộ, đảng viên được khẳng định và nhân rộng.

Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chấn chỉnh khá hiệu quả việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; từ đó ngày càng tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của Nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên, đi vào nền nếp trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể và là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, công nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ý thức ngày càng sâu sắc trách nhiệm, gương mẫu trong gắn học tập với làm theo, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Các cấp ủy nắm tình hình, đôn đốc việc xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chuyên đề năm 2023 của tỉnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”. Triển khai, xây dựng và công khai kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực - dưới tích cực làm theo”.

Thứ tư, đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thông trong tỉnh tập trung thực hiện tuyên truyền các nội dung cơ bản, cốt lõi các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung nội dung về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; gương “người tốt, việc tốt”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới và các mô hình hay, cách làm hiệu quả với nhiều hình thức thiết thực. Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các trang điện tử thành phần, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học tập và làm theo. Chú trọng tăng cường tuyên truyền, định hướng nội dung học tập và làm theo Bác cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tích cực tuyên truyền, chia sẻ những thông tin chính thống về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những lời dạy của Bác trên các nền tảng Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyên giáo các cấp định kỳ đăng các mẩu chuyện, những tấm gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trong quyển thông tin công tác tư tưởng; chủ động nghiên cứu, tổng hợp, biên tập sách, đề cương giới thiệu các mô hình, điển hình, những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông để có những sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc nhằm tuyên truyền, giới thiệu quá trình thực hiện và kết quả việc học tập và làm theo Bác. Động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ, phóng viên tiếp tục sáng tác, quảng bá và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức xét chọn đợt II năm 2024.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ sở giáo dục, đào tạo tiếp tục thực hiện tốt các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 22/12/2014 về quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Kế hoạch số 86-KH/TU, ngày 02/7/2018 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo Ban Tuyên giáo các địa phương, Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức tốt việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở, trong đó chú trọng nội dung những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sử dụng bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” tại các trường THPT vào các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội… (trung bình cho mỗi bài 02 tiết/tháng của năm học); Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố, Trường Quân sự địa phương bảo đảm việc giảng dạy phần học “Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” theo quy định. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới thông qua việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng; đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, học viên.

Tỉnh đoàn tiếp tục đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hội thi cán bộ đoàn, hội, đội các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn và cung cấp Sổ tay các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các cơ sở hội tổ chức sinh hoạt, học tập trong các buổi sinh hoạt họp chi, tổ hội.

Tóm lại, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực hơn, hướng tới giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của Nhân dân, tạo đột phá, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác được chú trọng chỉ đạo, xuất hiện thêm mô hình, cách làm hiệu quả trong cơ quan đảng, nhà nước, cán bộ, đảng viên… Từ đó, đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

                                                                                                   Minh Anh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ...