Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 5428
anh tin bai

Xem chi tiết Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024 của tỉnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ...