Chỉ số PAPI của tỉnh Trà Vinh năm 2021
Lượt xem: 2490
Theo kết quả công bố vào sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh Trà Vinh đạt 39,812 điểm, thấp hơn 2,47 điểm so với năm 2020, tính theo số điểm đạt được thì tỉnh Trà Vinh có vị trí thứ 55/60 tỉnh, thành phố (do 03 tỉnh khuyết dữ liệu nên không có công bố điểm: tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh), có vị trí thứ 10/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (trước tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang), thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm thấp nhất. Kết quả do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh trong thời điểm đại dịch Covid-19

Tỉnh có điểm số cao nhất là Thừa Thiên - Huế 48,058 điểm, tỉnh có số điểm thấp nhất là tỉnh Điện Biên 37,223 điểm.

Năm 2021, tuy tỉnh Trà Vinh có điểm tổng đạt thấp, xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có điểm thấp nhất trong cả nước (điểm thấp một phần cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến), nhưng có 02 chỉ số nội dung đạt trung bình cao: Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công: đạt 7,16 điểm, được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao trong cả nước; Chỉ số nội dung cung ứng dịch vụ công: đạt 7,96 điểm, được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao trong cả nước. Qua đó, cho thấy tỉnh có những vượt bậc về các chỉ số nội dung này. Trên cơ sở Chỉ số PAPI đã được công bố, Sở Nội vụ (Cơ quan phụ trách công tác cải cách hành chính và các chỉ số liên quan gồm: Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS) sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng báo cáo phân tích chỉ số và đề ra các giải pháp khắc phục Chỉ số PAPI trong thời gian tới. Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn. 

Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà vinh

Cấu trúc của Chỉ số PAPI năm 2021 gồm: 08 chỉ số lĩnh vực nội dung và 28 chỉ số nội dung thành phần, với tổng số điểm tối đa cho 08 chỉ số lĩnh vực nội dung là 80 điểm:

(1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở: Tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước là quyền hiến định của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là những người từ 18 tuổi trở lên. Việc tham gia đó có ý nghĩa quan trọng để người dân phát huy quyền làm chủ, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương. Các vấn đề chính được đề cập ở đây là hiểu biết của người dân về cơ hội tham gia của mình, kinh nghiệm trong bầu trưởng thôn/tổ trưởng dân phố (ấp, khóm) và mức độ hài lòng với chất lượng bầu cử vị trí trưởng thôn/tổ trưởng dân phố và huy động đóng góp tự nguyện của người dân cho các dự án công trình công cộng của xã/phường.

(2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương: Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả của chính quyền các cấp trong việc công khai hóa, minh bạch hóa thông tin nhằm đáp ứng “quyền được biết” của người dân về những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đời sống và sinh kế của họ. Chỉ số nội dung ‘Công khai, minh bạch’ gồm bốn chỉ số thành phần, gồm: tiếp cận thông tin; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; công khai, minh bạch ngân sách cấp xã và công khai, minh bạch kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất ở địa phương.

(3) Trách nhiệm giải trình với người dân: Chỉ số nội dung này gồm ba nội dung thành phần: Mức độ và hiệu quả tương tác với chính quyền địa phương; Giải đáp khiếu nại, tố cáo, khúc mắc của người dân và Tiếp cận dịch vụ tư pháp. Qua đó, PAPI đo lường hiệu quả của các cuộc tiếp xúc công dân của các cấp chính quyền và đánh giá mức độ tin tưởng của người dân vào tòa án và cơ quan tư pháp địa phương.

(4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: Chỉ số nội dung này gồm bốn nội dung thành phần: Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương, Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, Công bằng trong tuyển dụng nhân lực vào khu vực công và Quyết tâm chống tham nhũng. Chỉ số nội dung này đo lường cảm nhận và trải nghiệm của người dân về hiệu quả phòng, chống tham nhũng của các cấp chính quyền, đồng thời phản ánh mức độ chịu đựng tham nhũng của người dân.

(5) Thủ tục hành chính công: Chỉ số nội dung này đo lường chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công ba lĩnh vực cần thiết nhất cho đời sống của người dân, bao gồm: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dịch vụ hành chính công cấp xã/phường. Qua các chỉ tiêu đánh giá, các cấp chính quyền có thể đánh giá mức độ chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của người dân đối với dịch vụ hành chính công.

(6) Cung ứng dịch vụ công: Chỉ số này đo lường mức độ hiệu quả cung ứng bốn dịch vụ công căn bản cho người dân, gồm: Y tế công lập; Giáo dục tiểu học công lập; Cơ sở hạ tầng căn bản và An ninh, trật tự tại địa bàn khu dân cư. Thông qua khảo sát PAPI, người dân chia sẻ trải nghiệm của mình về mức độ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công, chất lượng và mức độ sẵn có của các dịch vụ công căn bản ở địa phương.

(7) Quản trị môi trường: Chỉ số nội dung này phản ánh ý kiến đánh giá của người dân về chất lượng không khí và chất lượng nguồn nước sinh hoạt nơi cư trú, cũng như sự nghiêm túc của chính quyền và doanh nghiệp đầu tư ở địa phương trong bảo vệ môi trường. Những chỉ tiêu đánh giá này giúp các cấp chính quyền hiểu rõ hơn mối quan ngại về vấn đề môi trường của người dân qua thời gian.       

(8) Quản trị điện tử: Đây là chỉ số nội dung mới từ năm 2018 và tiếp tục được bổ sung, sửa đổi trong năm 2020. Chỉ số này đo lường sự tương tác giữa chính quyền với người dân trên không gian mạng internet: Mức độ sẵn có, khả năng sử dụng và khả năng đáp ứng của dịch vụ công trực tuyến.

                                    Truyền Nguyễn