Số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào năm 2025
Lượt xem: 3590
Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022-2025.

Hoạt động tiếp nhận thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công thành phố Trà Vinh

Mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2022 – 2023 là số hóa 100% kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị được ký số và cập nhật vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân (đối với hồ sơ phát sinh từ ngày 01/8/2022). Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 50%, 40%, 35% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã từ trước ngày 01/8/2022 để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Giai đoạn 2024-2025, tỉnh sẽ tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết, cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính như: nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, dịch vụ các hệ thống thông tin phục vụ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số hóa lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, xác định việc số hóa, cập nhật dữ liệu kết quả giải quyết TTHC là việc làm bắt buộc; phải kết hợp đồng bộ việc số hóa và sử dụng kết quả số hóa trong quá trình giải quyết TTHC theo quy định.

Từng cơ quan, đơn vị đảm bảo thống nhất, đồng bộ thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và công chức, viên chức trong quá trình thực hiện TTHC được thực hiện thông suốt trên môi trường điện tử.

P.A