Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

 

         Sáng ngày 09/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, ông Lê Minh Hoan, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự.

Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan

         Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm, thụ nhập của người dân, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân khu vực nông thôn. Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới

         Đến nay, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2 % sản phẩm 5 sao; hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 104 sản phẩm OCOP được công nhận của 67 chủ thể: (17 công ty, doanh nghiệp, 11 Hợp tác xã, 01 Tổ hợp tác, 38 cơ sở, hộ gia đình.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Trà Vinh

 

         Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

         Tại Hội nghị, các đã biểu đã nghe đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo kế hoạch trọng tâm triển khai Chương trình mội xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại các quyết định phê duyệt chương trình.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, Chương trình OCOP cần tiếp tục thực hiện: (1) Tổ chức triển khai chu trình OCOP linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Trong đó, tập trung phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế biến, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa; (2) Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất, quản trị, đổi mới, sáng tạo về sản phảm, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kỹ năng về thiết kế bao bì, ghi nhãn và mẫu mã sản phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, marketing và phát triển thị trường; (3) Chú trọng nâng cao chất lượng quản lý sản phẩm; (4) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung-cầu cho sản phẩm OCOP.

         Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới cần tập trung: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến thức, hành động cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, người dân, cộng đồng và khách du lịch về phát triển du lịch nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới; (2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; (3) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch; (4) Tập trung xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu và kết nối cung-cầu du lịch nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới