Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 về việc quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 266
Xem chi tiết: tại đây