Các dự án đầu tư nước ngoài chưa triển khai
Lượt xem: 10320

1. Trong Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp:

TT

Ngày cấp phép

Số giấy phép

Tên doanh nghiệp
thành lập

Tên dự án đầu tư

Địa chỉ

Tổng vốn
đầu tư
(triệu USD)

Diện tích đất
(m2)

Ghi Chú

Quốc Gia

1

5/6/2016

4330784754

Woojin contruction

Nhà máy điện gió Hàn Quốc - Trà Vinh (giai đoạn 2)

Khu Kinh tế Định An

247.63

24,450,000

Chưa triển
khai

Hàn Quốc