Ban Bí thư thông báo dự thảo kết quả kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh
Lượt xem: 11736
Sáng 7/11, ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 544 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đến thông báo dự thảo kết quả kiểm tra của đoàn đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo dự thảo thông báo được thông qua, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37 năm 2021 về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa", cùng một số kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

Dự thảo đã nêu rõ những kết quả, những cách làm sáng tạo, nổi bật mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị trực thuộc đã đạt được, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong công tác nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, qua đó nêu các đề xuất, kiến nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dự thảo đã nhận được sự thống nhất cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho rằng: Đoàn kiểm tra đã chuẩn bị rất công phu, báo cáo đã phản ánh đầy đủ, chi tiết, trung thực, khách quan các kết quả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị đã đạt được, các kiến nghị của địa phương đối với cấp có thẩm quyền. Song song đó, báo cáo cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nêu ra các giải pháp để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh khắc phục hiệu quả, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu đóng góp, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đồng thuận với ý kiến nhận xét của đoàn, về ưu điểm có đề cao sự lãnh đạo và sự sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có việc cụ thể hóa 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  thành 82 biểu hiện cụ thể theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, quá trình triển khai có tiếp thu, ghi nhận ý kiến phản ảnh để xử lý và ban hành quy chế tự kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh và các đơn vị trong quá trình Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và nhấn mạnh rằng: trong nhận định phải rà soát kỹ lưỡng để phản ánh đúng tình hình, đánh giá rõ ràng, đúng bản chất, đúng mức độ của vụ việc để đề xuất các biện pháp khắc phục, xử lý hiệu quả. Ông Lê Minh Khái đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra 544 nghiên cứu kỹ, tiếp thu các ý kiến hợp lý, cập nhật thêm tình hình, tiếp tục trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung, để thống nhất, hoàn thiện dự thảo, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

            Xuân Kha