Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
Lượt xem: 1848
0:00 / 0:00

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự có đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, địa phương…

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức về vai trò, vị trí của văn hóa trong Đảng, trong xã hội được nâng lên. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tích cực góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển vùng đất và con người Trà Vinh “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển, tác động tích cực đến đời sống văn hóa của nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 343 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; 509 mô hình phòng chống bạo lực gia đình; 106 mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống; 981/993 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa....

Môi trường văn hóa phát triển lành mạnh hơn, thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện nhân cách con người. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ… ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục có bước phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ hòa bình hữu nghị, hợp tác phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ kết quả đạt được; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp để phát triển văn hóa, con người Trà Vinh trong thời gian tới. 

anh tin bai

Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh phát biểu tham luận

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng biểu dương những thành tích, sự nỗ lực của các ngành, các địa phương và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cấp, ngành, cơ quan tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người. Xây dựng văn hóa người Trà Vinh nói riêng trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp.

Song song đó, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt, xử lý tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống văn hóa lành mạnh trong gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, nơi công cộng. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp văn hóa của tỉnh.

anh tin bai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục khai thác nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhằm phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhất là vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, đạo đức, lối sống; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển Trà Vinh - miền đất phúc.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 31 bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

anh tin bai

Các tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phương An

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image