Thông báo về việc hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Lượt xem: 1672

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành từ phương pháp truyền thống sang phương thức ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong quản lý, quy trình sản xuất một cách toàn diện; thực hiện Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024; Sở Thông tin và Truyền thông thông báo hoạt động hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho DNNVV năm 2024 thuộc trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách như sau:

1. Nội dung hỗ trợ

 a) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ.

- Số lượng: 03 doanh nghiệp

b) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

- Sô lượng: 02 doanh nghiệp

2. Đối tượng

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các quy định tại Chương II Nghị định số 80/2021/NĐ-CP về tiêu chí xác định DNNVV.

3. Điều kiện

DNNVV đăng ký nhu cầu hỗ trợ thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. DNNVV sử dụng bộ công cụ đánh giá được đăng tải tại địa chỉ https://dbi.gov.vn của Bộ thông tin và Truyền thông hoặc https://digital.business.gov.vn  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban hành. (Tài liệu hướng dẫn đánh giá được đăng tải tại địa chỉ: https://stttt.travinh.gov.vn, và https://chuyendoiso.travinh.gov.vn, mục Hướng dẫn DNNVV đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số).

4. Thành phần hồ sơ và hình thức nộp

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai theo mẫu tại Phụ lục;

- Danh sách lao động doanh nghiệp đang sử dụng, chứng từ nộp bảo hiểm xã hội;

- Kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp;

- Các tài liệu, hồ sơ có liên quan nội dung đề xuất hỗ trợ (nếu có).

b) Hình thức nộp: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông theo địa chỉ: Số 06 Trưng Nữ Vương, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 26/7/2024.

6. Thông tin liên hệ: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin, số điện thoại: 02943.850.853.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết, đăng ký tham gia. Đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ phổ biến Thông báo này đến các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý biết, đăng ký tham gia./.

Xem chi tiết: tại đây

Xem chi tiết phụ lục đính kèm: tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...