Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Tải về
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn Tải về
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định về hóa đơn, chứng từ Tải về
176/2016/TT-BTC 31/10/2016 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Tải về
49/2016/NĐ-CP 27/05/2016 Sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn Tải về
26/2015/TT-BTC 27/02/2015 Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
119/2014/TT-BTC 25/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế Tải về
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
04/2014/NĐ-CP 17/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Tải về
10/2014/TT-BTC 17/01/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn Tải về
12