Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41/2024/TT-BTC 20/05/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên Tải về
31/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
174/2016/TT-BTC 28/10/2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 4 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về
12/2016/TT-BTC 02/01/2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về
1084/2015/UBTVQH13 10/12/2015 NGHỊ QUYẾT SỐ BAN HÀNH BIỂU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về
152 /2015/TT-BTC 02/10/2015 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ Tải về
71/2014/QH13 26/11/2014 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ Tải về
50/2010/NĐ-CP 14/05/2010 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về
45/2009/QH12 25/11/2009 LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN Tải về