Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/2023/UBTVQH15 18/12/2023 Nghị quyết Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Tải về
30/2022/UBTVQH15 30/12/2022 Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn Tải về
60/2015/TT-BTC 27/04/2015 Thông tư về sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Tải về
30/2013/TT-BTC 18/03/2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN HÀNG HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Tải về
159/2012/TT-BTC 28/09/2012 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
69/2012/NĐ-CP 14/09/2012 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
152/2011/TT-BTC 11/11/2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
1269/2011/UBTVQH12 21/08/2011 Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường Tải về
57/2010/QH12 15/11/2010 LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về