Tổng số: 184
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
47/2024/TT-BTC 10/07/2024 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ Tải về
46/2024/TT-BTC 09/07/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Tải về
45/2024/TT-BTC 01/07/2024 Thông tư ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá Tải về
06/2024/TT-BTNMT 28/06/2024 Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường Tải về
07/2024/TT-BTNMT 28/06/2024 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - Phần đo mặt đất Tải về
43/2024/TT-BTC 28/06/2024 Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tải về
44/2024/TT-BTC 28/06/2024 Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tải về
42/2024/TT-BTC 20/06/2024 Thông tư ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản Tải về
03/2024/TT-BNV 13/06/2024 Thông tư Quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ Tải về
10/2024/TT-BKHĐT 12/06/2024 Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Tải về
12345678910...