Trà Vinh: trên 1.100 đại biểu dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2024
Lượt xem: 2745
Từ ngày 6/5 đến 21/5/2024, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc năm 2024 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với trên 1.100 đại biểu tham dự. 
anh tin bai

Đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tại các huyện, thị xã, thành phố là chư tăng, Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại các hội nghị, đại biểu được thông tin 2 chuyên đề: kỹ năng sử dụng và một số quy định của pháp luật có liên quan về sử dụng mạng xã hội; tình hình chung về dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" kết hợp với Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

 

anh tin bai

Chư tăng các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Châu Thành tham gia hội nghị phổ biến,
giáo dục pháp luật năm 2024.

Mục đích của hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho các vị chư tăng, Ban Quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thông tin một số quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu, tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, thông tin đến đại biểu về một số chiêu thức cũng như các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bảo Anh