Tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng
Lượt xem: 5239
0:00 / 0:00

Chiều ngày 2/4, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, thực hiện công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đa dạng hóa nội dung và hình thức học tập, tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Ban hành Đề án Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong tình hình mới...

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Về cụ thể hóa Điều lệ Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác triển khai thi hành Điều lệ Đảng được cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc xây dựng Đảng được giữ vững, nhất quán quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện. Công tác đảng viên được thực hiện nghiêm túc, quyền của đảng viên được thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị về công tác xây dựng Đảng và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đối với hệ thống chính trị và xã hội; khẳng định công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng là nhiệm vụ quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc xây dựng Đảng và các quy định của Đảng; giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp ủy, chính quyền đúng quy chế, quy định, sâu sát cơ sở, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tế theo phạm vi trách nhiệm được phân công.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Nhận thức rõ thực trạng đội ngũ cán bộ tỉnh nhà, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nhất quán nguyên tắc không đạt điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định thì không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phát huy vai trò giám sát của HĐND, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Kịp thời xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng.

Nguyên Chương