Toàn văn: Luật Đất đai 2024
Lượt xem: 2317

Toàn văn Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 18/01/2024.

Xem chi tiết Toàn văn Luật Đất đai 2024