Tập trung tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Lượt xem: 1511
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình vừa ký ban hành Công văn số 3121/UBND-KGVX gửi các sở, ngành tỉnh và địa phương liên quan đến việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và quản lý trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè.

anh tin bai

Các thí sinh tranh thủ trao đổi trước khi bước vào phòng thi

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh, trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh, trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan tập trung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 60/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua.

Giám đốc các sở, ngành tỉnh và địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ trì, phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, điều kiện đi lại, ăn ở cho học sinh, nhất là các học sinh có hoàn cảnh khó khăn không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế, đi lại…

Song song đó, tập trung triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè; phối hợp với gia đình quản lý, giám sát trẻ em, học sinh trong thời gian không đến trường bảo đảm an toàn nhất là phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các trường: Đại học Trà Vinh, Cao đẳng Y tế Trà Vinh, Cao đẳng Nghề Trà Vinh tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý trẻ em, học sinh trong dịp hè đảm bảo an toàn.

Ngân Linh