Trà Vinh thu hút nhân tài làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước
Lượt xem: 2041
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa có kế hoạch về thu hút, trọng dụng nhân tài với mục tiêu đến năm 2025, thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đạt 10% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới.

anh tin bai

Các thí sinh tại Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Trà Vinh năm 2023 (ảnh: Quốc Bình)

Kế hoạch nhằm triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp để thu hút và trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, mũi nhọn của tỉnh như: Nông nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế,... và một số ngành, lĩnh vực yêu cầu đội ngũ cán bộ có trình độ, đủ năng lực để tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo tỉnh giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở quy định của pháp luật và khung chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Trung ương, tỉnh ban hành chính sách thu hút, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài với các chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Mục tiêu đến năm 2025 sẽ thu hút nhân tài vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh đạt 10% trở lên so với tổng số tuyển dụng mới.

Đến năm 2030, định hướng đến 2050, duy trì tỷ lệ nhân tài được thu hút vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh không dưới 20% so với tổng số các trường hợp tuyển dụng mới hàng năm.  

Phấn đấu đạt 100% nhân tài (được công nhận theo quy định) tiếp tục ở lại làm việc sau 5 năm được thu hút và trọng dụng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Tỷ lệ nhân tài được đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ đạt 30% vào năm 2025; đạt 60% vào năm 2030 để tiến tới đạt 100% vào năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Rà soát, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định liên quan đến việc thực hiện chính sách về thu hút, trọng dụng nhân tài bảo đảm đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Khuyến khích, phát hiện, tiến cử nhân tài.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp để thực hiện hiệu quả việc phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài trong từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, thống nhất để làm cơ sở bố trí đúng người, đúng việc và trọng dụng nhân tài.

Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, người giới thiệu, tiến cử nhân tài. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm tôn vinh nhân tài. Thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho thu hút và trọng dụng nhân tài.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đồng thời, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các tổ chức xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân tài; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng và phản ánh, kiến nghị, đề xuất của nhân tài. Tham gia xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách thu hút, phát huy nguồn lực nhân tài phù hợp với sự phát triển của tỉnh…

Ngân Linh