Công bố hiện trạng rừng tỉnh Trà Vinh năm 2023
Lượt xem: 2812
0:00 / 0:00

UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định công bố hiện trạng rừng toàn tỉnh năm 2023. Theo đó, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là 23.984,53 ha.

anh tin bai

Rừng đước được trồng tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải

Diện tích quy hoạch phát triển rừng là 12.256,13 ha. Trong đó, đất có rừng là 9.620,48 ha (rừng tự nhiên là 2.955,28 ha và rừng trồng là 6.665,20 ha)  

Phân theo loại rừng, hiện diện tích rừng phòng hộ là 5.404,36 ha; rừng sản xuất là 3.790,72 ha và rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng là 425,40 ha.

Diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 2.657,04 ha. Diện tích đất khác (nông nghiệp, thủy sản) là 11.728,40 ha. Độ che phủ rừng là 4,1%.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm công khai và cung cấp thông tin hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh để thống nhất khai thác, sử dụng. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kết quả thống kê diện tích đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm đúng theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công khai và cung cấp thông tin, kết quả hiện trạng rừng năm 2023 trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân thống nhất sử dụng; thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image