Năm 2023, Trà Vinh dự kiến tinh giản biên chế 231 công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã
Lượt xem: 9854
Ngày 7/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa huyện Cầu Kè

 Theo đó, dự kiến năm 2023, Trà Vinh sẽ thực hiện tinh giản biên chế 231 công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã. Trong đó, công chức cấp tỉnh, cấp huyện là 7 trường hợp; viên chức là 215 trường hợp và cán bộ, công chức cấp xã là 9 trường hợp.

Việc thực hiện tinh giản biên chế phải được thực hiện công khai, dân chủ, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ tuyển dụng để thay thế 50% biên chế đã thực hiện tinh giản trong năm; rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức. Thêm vào đó, cần thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image