Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 8340
Để nâng cao tính chủ động, thích ứng và tận dụng cơ hội do biến đổi khí hậu mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, ngày 16/8, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành kế hoạch thực hiện đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn năm 2022 – 2023. 
 

 

Anh Thạch Ri, thành viên của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Ngũ Lạc, chuyển sang trồng màu trong nhà lưới để thích ứng biến đổi khí hậu (Ảnh: Minh Thùy)

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng từ 3 đến 5 mô hình HTX nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, kết hợp kinh tế tuần hoàn để nghiên cứu, học tập và nhân rộng; hình thành các diễn đàn về kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp để chia sẻ các thông tin về biến đổi khí hậu và các sáng kiến cũng như ứng dụng khoa học, công nghệ, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và các biện pháp thích ứng cho HTX nông nghiệp; đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX nông nghiệp và các thành viên HTX như xây dựng các phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhận diện các hiện tượng về biến đổi khí hậu,..

Thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, liên kết chuỗi giá trị nhất là hỗ trợ về chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên áp dụng các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tổ chức sản xuất quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị xây dựng thương hiệu nông sản.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng năm tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo chia sẻ các thông tin về biến đổi khí hậu cho các HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, hộ nông dân, các tổ chức, các nhà khoa học và tôn vinh, khen thưởng đối với các HTX nông nghiệp, và các tổ chức, cá nhân có những sáng kiến về biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu,... Thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng ở các địa phương hỗ trợ HTX nông nghiệp và thành viên HTX áp dụng hiệu quả các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, triển khai thực hiện kế hoạch này.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image