Tăng cường công tác đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 12198
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay tại tỉnh Trà Vinh.

Người dân thực hiện các thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công TP. Trà Vinh

Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý đất đai; xác định được tầm quan trọng trong việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai nhiều giải pháp, hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân.

Đến nay công tác cấp giấy chứng nhận tại tỉnh Trà Vinh đạt trên 95% diện tích cần cấp giấy chứng nhận; tổng số giấy chứng nhận đã cấp trên toàn tỉnh đến nay 626.494 giấy với diện tích là 192.926,07ha, đạt 99,38% diện tích cần cấp Giấy chứng nhận.

Để triển khai kế hoạch được hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu phải tập trung triển khai cấp đồng loạt, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan giải quyết những trường hợp vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận, đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận cho tất cả các thửa đất trên địa bàn tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách trong kế hoạch; chú trọng công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai theo thẩm quyền.

Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; xác định rõ thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, phong cách ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Thực hiện kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ theo đúng quy định.

Xây dựng kế hoạch chi tiết về cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của tổ chức; đồng thời, đề xuất xử lý những vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất của tổ chức đúng theo quy định của pháp luật đất đai, góp phần vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngày càng đi vào nề nếp.

Sở Nội vụ và Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của  pháp luật; thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Cục Thuế tỉnh cần chỉ đạo Chi cục Thuế trực thuộc có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thông báo việc nghĩa vụ tài chính cho người thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời gian quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trả hồ sơ và nêu rõ lý do để Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh sửa, bổ sung kịp thời.

UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, xác định rõ thời gian giải quyết; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ, phong cách ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp;

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện đăng ký kê khai, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định; thực hiện thẩm tra hồ sơ, trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận theo thẩm quyền đối với các trường hợp đủ điều kiện; tổng hợp, thống kê, phân loại các thửa đất đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; phối hợp UBND các xã, phường, thị trấn xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận ở địa phương và đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cụ thể để xử lý cấp giấy chứng nhận.

Chỉ đạo UBND cấp xã tập trung tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến từng khóm, ấp để người dân biết và thực hiện kê khai đăng ký đất đai lần đầu, cấp giấy chứng nhận theo quy định; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo trình tự, thủ tục quy định; kịp thời báo cáo UBND cấp huyện để chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định; kiểm tra, rà soát tổng hợp các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận, xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xét cấp giấy chứng nhận ở địa phương; phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình cấp Giấy chứng nhận nếu có tranh chấp đất đai phát sinh thì thực hiện thẩm tra, xác minh, tổ chức hòa giải theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định.

Quốc Bình