Trà Vinh tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác
Lượt xem: 8416
0:00 / 0:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Công văn số 225/UBND-NN ngày 16/01/2024 về việc tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Chốt kiểm tra một phương tiện vận chuyển cát trên thủy phận thuộc ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ,
huyện Châu Thành (Ảnh: Congan.travinh.gov.vn)

Theo phản ảnh của dư luận, hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ đã hết hạn khai thác vẫn diễn ra. Để chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khi giấy phép đã hết hạn, bảo vệ chặt chẽ khoáng sản chưa khai thác, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và địa phương tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm nội dung giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Yêu cầu các đơn vị lập Đề án đóng cửa mỏ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, không để xảy ra tình trạng giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn, chấm dứt hiệu lực mà không đóng cửa mỏ, không thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc đóng cửa mỏ theo quy định.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, quản lý chặt chẽ các mỏ dừng khai thác, đã hết hạn giấy phép khai thác khoáng sản, các mỏ đã đóng cửa mỏ theo quy định. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấm dứt hiệu lực đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn theo quy định. Triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý khoáng sản tại khu vực giáp ranh các tỉnh và tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát các mỏ dừng khai thác, các mỏ đã hết hạn khai thác khoáng sản, các mỏ đã đóng cửa mỏ trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh theo quy định.

UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo thẩm quyền. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý.

Địa phương nào buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không phép trên địa bàn thì Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Nguyên Chương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image