English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 900
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy đinh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
01/2022/NQ-HĐND 10/06/2022 Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 Tải về
11/2022/QĐ-UBND 09/06/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
10/2022/QĐ-UBND 13/05/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng mới và sửa chữa, cải tạo công trình tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Tải về
08/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2022/QĐ-UBND 29/03/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
05/2022/QĐ-UBND 07/03/2022 Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2022/QĐ-UBND 17/02/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh Tải về
12345678910...
Cơ quan ban hành

Chung nhan Tin Nhiem Mang