ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ BÁO TIN TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  • Trực ban Công an tỉnh: 0963.729.090

  • Phòng Cảnh sát giao thông: 0294.6299.732

  • Thanh tra giao thông (Sở GTVT): 02943.3840.297

  • Văn phòng Ban ATGT tỉnh: 02943.3840.286