Danh bạ điện tử

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH

1

Lê Văn Hẳn

Chủ tịch

0908 458 333

lvhan@travinh.gov.vn

2

Lê Thanh Bình

Phó Chủ tịch

0918 513 612

ltbinh@travinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Hoàng

Phó Chủ tịch

0913 962 969

nthoang@travinh.gov.vn

4

Nguyễn Quỳnh Thiện

Phó Chủ tịch

0918 439 459

nqthien@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1

Nguyễn Văn Quyển

Chánh VP

02946 298 256; 0918 648 233

nvquyenhdndtv@gmail.com

2

Tô Ngọc Bình

Phó Chánh VP

02943 505 678; 0913 880 832

tnbinhtv@gmail.com

3

Phan Thị Bé Năm

Phó Chánh VP

02943 855 905; 0969 502 727

benamubt@gmail.com

4

Nguyễn Trường Giang

Phó Chánh VP

0982 033 619

ntgiang-vpub@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Văn Hùng

Giám đốc

0939 998 099

tvhung.tnmt@travinh.gov.vn

2

Nguyễn Vạn Kha

Phó GĐ

0907 573 663

nvkha@travinh.gov.vn

3

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó GĐ

0908 633 579

nqtuan.qlbvmt@travinh.gov.vn

4

Lê Đình Trung

Phó GĐ

0918 702 742

ldtrung@travinh.gov.vn

5

Võ Tấn Triển

Phó GĐ

0388 778 866

vttrien@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP

1

Lâm Sáng Tươi

Giám đốc

02943 555 892; 0913 891 080

lstuoi@travinh.gov.vn

2

Trần Văn Dài

Phó GĐ

02943 862 976; 0977 701 557

tvdai@travinh.gov.vn

3

Trần Hoàng Khâm

Phó GĐ

02943 862 909; 0913 846 780

thkham@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Dương Văn Ni

Giám đốc

02943 840 296

dvni@travinh.gov.vn

2

Phạm Văn Tân

Phó GĐ

02943 840 291

pvtan.sgtvt@travinh.gov.vn

3

Dương Thành Huynh

Phó GĐ

02943 869 669

dthuynh@travinh.gov.vn

4

Nhan Văn Giá

Phó GĐ

02943 551 155

nvgia@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Châu Văn Hòa

Giám đốc

0986 906 767

chauhoacanglong@gmail.com

2

Vương Hải Khoa

Phó GĐ

0983 039 349

vuonghaikhoa@gmail.com

3

Hồng Ngọc Hưng

Phó GĐ

0908 012 325

hongngochung@gmail.com

4

Nguyễn Hoàng Đệ

Phó GĐ

 

nhdeskh@gmail.com

LÃNH ĐẠO SỞ NN&PTNT

1

Trần Trường Giang

Giám đốc

0975 800 001

ttgiang04@gmail.com

2

Trần Văn Dũng

Phó GĐ

0913 764 701

trandungccts@gmail.com

3

Lê Văn Đông

Phó GĐ

0917 147 900

lvdong@travinh.gov.vn

4

Lê Quang Răng

Phó GĐ

0913 739 681

lequangrang@gmail.com

5

Huỳnh Kim Nhân

Phó GĐ

0919 980 304

huynhkimnhantv@gmail.com

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Tô Thị Thu Hồng

Giám đốc

0934 107 999

ttthong.sldtbxh@travinh.gov.vn

2

Trịnh Minh Hùng

Phó GĐ

0913 633 126

tmhung@travinh.gov.vn

3

Phạm Thị Hồng Diễm

Phó GĐ

0917 797 616

pthdiem@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Phạm Minh Truyền

Giám đốc

0294 3862 369; 0913 764 537

skhcntv@travinh.gov.vn

2

Lâm Thái Hùng

Phó GĐ

02943 868 250

lthung@tvu.edu.vn

3

Trần Văn Út Tám

Phó GĐ

02943 681 229

tranvanutam1977@gmail.com

LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

1

Trần Văn Ba

Chánh TT

0911.735.454

tvba@travinh.gov.vn

2

Võ Văn Long

Phó Chánh TT

0919.501.007

vvlong@travinh.gov.vn

3

Lê Thị Thu Hải

Phó Chánh TT

0822.941.383

 

LÃNH ĐẠO SỞ CÔNG THƯƠNG

1

Phạm Văn Tám

Giám đốc

0294 3853936; 0913 880941

pvtam@travinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mộng Thu

Phó GĐ

0294 3868988; 0988 086158

 

3

Phạm Phước Trãi

Phó GĐ

0294 3841744; 0919 896153

pptrai@travinh.gov.vn

4

Vũ Hồng Dương

Phó GĐ

0294 3841566; 0913 659653

 

LÃNH ĐẠO SỞ TT&TT

1

Nguyễn Văn Nầy

Giám đốc

02943 851 789; 0913 730 558

nvnay@travinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Chuẩn

Phó GĐ

02943 779 797; 0916 11 2003

nvchuan@travinh.gov.vn

3

Bùi Thống Nhứt

Phó GĐ

02943 754 997; 0945 464 499

 

4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Phó GĐ

02943 850 851; 0939 463 999

ptmhanh@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG

1

Lê Minh Tân

Giám đốc

0913 891 144

lmtan@travinh.gov.vn

2

Tăng Thị Đẹp

Phó GĐ

0913 685 150

ttdep@travinh.gov.vn

3

Huỳnh Séreây Sambatt

Phó GĐ

0967 976 977

hsereaysambatt@travinh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tâm

Phó GĐ

0903 732 134

nvtam.soxd@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

1

Bùi Thành Thương

Giám đốc

0918 353 007

buitthuong@travinh.gov.vn

2

Bùi Văn Bình

Phó GĐ

0918 353 361

 

3

Kim Thị Thanh Nữ

Phó GĐ

0987 447 945

 

4

Ngô Trường Giang

Phó GĐ

0919 717 098

 

LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Thị Bạch Vân

Giám đốc

0913 766 868

nguyenthibachvan@sgdtravinh.edu.vn

2

Tăng Thị Ngọc Mai

Phó GĐ

   

3

Thạch Tha Lai

Phó GĐ

0942 771 329

thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

4

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó GĐ

 

 

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH

1

Kiên Ninh

Trưởng ban

02943 852 478

kninh@travinh.gov.vn

2

Hà Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

02943 852 478

htson.bdt@travinh.gov.vn

3

Thạch Mu Ni

Phó Trưởng ban

0294 3851 855; 0989 771 197

tmni@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Nguyễn Quỳnh Thiện

Trưởng ban

0918 439 459

nqthien@travinh.gov.vn 

2

Trần Viễn Phương

Phó Trưởng ban

02943 746 681

tranvienphuong99@gmail.com

3

Lưu Văn Nhạnh

Phó Trưởng ban

0889 181 966

nhanhubck@gmail.com

4

Trần Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

0918 463 160

kkt@travinh.gov.vn

LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ TRÀ VINH

1

Nguyễn Văn Nhủ

Chủ tịch

0945 590 404

nvnhu@travinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Phó Chủ tịch

091 7858 505

 

3

Nguyễn Văn Liêu

Phó Chủ tịch

090 3759 171

lieutravinh1975@gmail.com

4

Lâm Quốc Thống

Phó Chủ tịch

093 9898 098

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TRÀ CÚ

1

Lê Thanh Bình

Chủ tịch

02943 550 567; 0888 238 881

ltbinh.tracu@travinh.gov.vn

2

Tăng Thị Thắm

Phó Chủ tịch

02943 874 405; 0987 478 907

tttham@travinh.gov.vn

3

Huỳnh Văn Nghị

Phó Chủ tịch

02943 506 345; 0989 522 797

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CẦU KÈ

1

Trần Phong Ba

Chủ tịch

0918 353 032

tpba@travinh.gov.vn

2

Diêu Hùng Thắng

Phó Chủ tịch

0902 849 750

 

3

Nguyễn Thị Nhiền

Phó Chủ tịch

0965 124 455

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CHÂU THÀNH

1

Thạch Thị Sa Thy

Chủ tịch

0374 595 577

ttsthy@travinh.gov.vn

2

Thạch Chiên

Phó Chủ tịch

0916 474 013

tchien@travinh.gov.vn

3

Đỗ Minh Tiến

Phó Chủ tịch

0918 703 655

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CẦU NGANG

1

Nguyễn Văn Ngà

Chủ tịch

0918 378 554

nvnga@travinh.gov.vn

2

Hồng Thanh Vũ

Phó Chủ tịch

 

 

3

Đường Quang Thập

Phó Chủ tịch

 

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN CÀNG LONG

1

Huỳnh Công Tín

Phó Chủ tịch

0985 450 027

 

2

Dương Vũ Linh

Phó Chủ tịch

0985 180 773

 


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TRÀ VINH
image advertisement
HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select